Vedtægter for First Fitness Tjørring Idrætsforening

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er First Fitness, Tjørring Idrætsforening.

Foreningen har hjemsted med træningsfaciliteter i Nordvest Hallen, Gilmosevej 18, 7400 Herning og overordnet kontaktperson er den til enhver tid værende formand.

Foreningen er stiftet ved en stiftende generalforsamling den 25/2-2014.

§2 Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at tilbyde træningsfaciliteter, instruktion og vejledning inden for idrætsgrenene fitness og løb. Foreningen ønsker gennem de varierede tilbud, at motivere og støtte op om menneskers sunde livsstil.

Stk. 2. Foreningen ønsker at skabe synergieffekter med Tjørring Idrætsforenings medlemmer i de øvrige afdelinger. Dette foregår gennem økonomiske medlemsfordele, samt ved at der skabes mulighed for træning i fysiske rammer der ligger tæt på de øvrige idrætssformer.

Stk. 3. Foreningen ønsker at give frivillige personer i Tjørring Idrætsforening økonomiske medlemsfordele, hvilket uddybes i §4.

Stk. 4. Foreningen tilbyder ligeledes medlemsskaber til personer der ikke i forvejen har en tilknytning til Tjørring Idrætsforening.

Stk. 5. Foreningen har mulighed for at opsøge og etablere medlemsordninger for virksomheder i lokalområdet.

§3 Tilslutning
Foreningen er en afdeling under Tjørring Idrætsforening og er underlagt dennes vedtægter.

§4 Medlemskab

Stk. 1. Medlemsskaber kan tegnes af alle personer der er fyldt 14 år og som minimum går i Folkeskolens 8. klasse. Medlemmer må til enhver tid kunne tillade en dopingtest og blive frikendt i denne.

Stk. 2. Der kan etableres særlige medlemsordninger for personer under 14 år.

Stk. 3. Fordelsmedlemsskaber etableres for personer der i en periode i et årsforløb strækkende sig fra den 1.1 til den 31.12, har eller har haft et medlemskab i en afdeling af Tjørring Idrætsforening. Hvis medlemmet ikke længere har tilknytning til en anden T.I.F afdeling, overgår pris for medlemsskabet til den aktuelt fastsatte for ikke-T.I.F medlemmer.

Stk. 4. Fordelsmedlemsskaber for frivillige i T.I.F. tilbydes til personer der er organiseret frivillig i en afdeling, hvilket ex. kan være som bestyrelsesmedlem, træner, holdleder, udvalgsmedlem eller er tilknyttet kantineforeningen. Ved spørgsmål om en person er organiseret frivillig, kan First Fitness rette henvendelse til den relevante afdeling.

Stk. 5. Der kan aftales gruppemedlemskaber

§5 Bestyrelsen
Stk.1. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen som afholdes en gang årligt i forlængelse af T.I.F. generalforsamling. Bestyrelsen består af 6 bestyrelsesmedlemmer, der hver især vælges for 2 år ad gangen. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Det ene bestyrelsesmedlem har særligt fokus på og ansvar for opgaver knyttet til løb. Der vælges hvert år 1 revisor, idet revisoren vælges for 1 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger endvidere hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3. Udtræder et bestyrelsesmedlem midt i en periode, indtræder suppleanten automatisk i bestyrelsen i den fratrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

§6 Beslutningsprocedure
Stk. 1. Ved alle varslede møder er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger tages ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der indkaldes til bestyrelsesmøde, så ofte som formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg som varetager udvalgte opgaver i foreningen. Udvalget kan bestå af personer som ikke sidder i bestyrelsen.

§7 Bestyrelsens opgaver
Stk. 1. Bestyrelsen tilrettelægger og leder det daglige arbejde i foreningen og er aktive i at skabe et samarbejde med de øvrige afdelinger i T.I.F.

Stk. 2. Bestyrelsen rekrutterer og uddanner instruktører der kan vejlede og instruere medlemmer i anvendelse af foreningens faciliteter.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvar for at foreningens træningsudstyr vedligeholdes, repareres og udskiftes når der er behov herfor.

Stk. 3. Bestyrelsen varetager til enhver tid afdelingens økonomiske anliggender, herunder fastsættelse af medlemskontingent.

Stk. 4. Foreningens regnskab føres af kassereren. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens regnskab.
Afdelingens regnskabsperiode er 1/1 til 31/12. Det reviderede regnskab underskrives af bestyrelsen.

§ 8 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der handler mod First Fitness eller T.I.F.´s love og vedtægter. Den ekskluderede kan indbringe sagen for T.I.F.

§ 9 Generalforsamling
Stk.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar måned. Generalforsamlingen foregår i forlængelse af T.I.F.´s hovedgeneralforsamling. Indkaldelse skal ske senest 14 dage før afholdelse, ved annoncering via Conventus med bekendtgørelse af dagsorden.

Stk. 2. Såfremt der foreslås ændringer til foreningens vedtægter, kan dette kun foregå ved generalforsamlingen og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Forslag til ændringer skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar i det år, generalforsamlingen afholdes.

Andre forslag som ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Eventuelle forslag bekendtgøres via Conventus senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk.3. Regnskab skal kunne præsenteres senest 7 dage inden generalforsamlingen.

§ 10. Dagsorden
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.
  2. Gennemgang af beretning v/ formanden.
  3. Gennemgang af regnskab v/ kasserer.
  4. Indkomne forslag.
  5. Næste års arbejde.
  6. Valg til bestyrelsen og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt

§11 Stemmeret
På foreningens generalforsamling har medlemmer som er fyldt 15 år, stemmeret. Man skal have været medlem i mindst 14 dage, og må ikke være i kontingentrestance. Valgbar er enhver, som har stemmeret.  Navngivne medlemmer af gruppeaftaler har stemmeret.
Ingen fremmødte kan oppebære mere end én stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 12 Beslutningsdygtig
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt den er korrekt og rettidig indvarslet, uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt stemmeflertal.

§ 13 Protokol
Der føres protokol over de ved en generalforsamling trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingen. Protokollen skal på forlangende forevises ethvert stemmeberettiget medlem til gennemsyn og skal endvidere findes i Conventus og på First Fitness hjemmeside.

§ 14 Forpligtelser
Stk. 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue eller udstyr.
Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke økonomiske forpligtelser over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 15 Referat
Der skrives referat af bestyrelsesmøder. Referatet godkendes af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Referaterne fra bestyrelsesmøderne kan rekvireres af medlemmerne. Dette sker ved henvendelse til formanden.

§ 16 Revision
Revision af foreningens regnskaber foretages af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 17 Opløsning
Opløsning af First Fitness kan ske ved ordinær eller ekstraordinær indkaldt generalforsamling. Foreningens aktiver vil overgå til T.I.F. og forvaltes jævnfør T.I.F.’s vedtægter